สพป.ตราด

Advertisements

สำรวจสภาพ

ผลการสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่อง วิเคราะห์แยกเป็นรายด้านและรายข้อ สำหรับครูและผู้บริหาร วิเคราะห์รายด้านและรายข้อ สำหรับครู วิเคราะห์รายด้านและรายข้อ สำหรับผู้บริหาร

AAR การสอน

สรุปผลจากกิจกรรม AAR (ทบทวนการปฏิบัติงาน) โดยแยกตามกลุ่มสาระ สรุป AAR แยกตามกลุ่มสาระ (คลิกเพื่อ Download ไฟล์)

C&M ทีม B

ผลการการทบทวนหลังจากฝึกประจำฐานการเรียนรู้ (After Action Review) กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาทักษะการ Coaching&Mentoring สพป.ตราด วันที่ 17-19 เมษายน 2558

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s